Fresh Pic

NAHA 2014 Salon Team, Rodrick Samuels for Hair Lab Detroit 

NAHA 2014 Salon Team, Rodrick Samuels for Hair Lab Detroit

Comments: