Fresh Pic

Hairstylist - Yoshi Su Colourist - Yoshi Su Make Up - Yoshi Su Photographer - Yoshi Su Assistant - Sanja Scher 

Hairstylist - Yoshi Su Colourist - Yoshi Su Make Up - Yoshi Su Photographer - Yoshi Su Assistant - Sanja Scher
Hairstylist - Yoshi Su Colourist - Yoshi Su Make Up - Yoshi Su Photographer - Yoshi Su Assistant - Sanja Scher

Comments: