Fresh Pic

Hair by the John Anthony salon 

Hair by the John Anthony salon
Blonde and very chic

Comments: