Fresh Pic

Short choppy 

Short choppy
favorite/go-to style

Comments: